Ngày 28/04/2023

Tin tức liên quan

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và nâng cao trình độ năm học 2021 - 2022

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2021 – 2022

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và nâng cao trình độ năm học 2020 - 2021

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2020 – 2021

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và nâng cao trình độ năm học 2019 - 2020

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2019 – 2020