Ngày 21/09/2022

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2021 – 2022 (Xem chi tiết ở File đính kèm)

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022 - 2026

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022 - 2026

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và nâng cao trình độ năm học 2020 - 2021

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2020 – 2021

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và nâng cao trình độ năm học 2019 - 2020

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ cho CBGVNV Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2019 – 2020