Ngày 22/11/2022

nơi nào, ngh giáo luôn là ngh cao quý và người thy luôn gi vai trò vô cùng quan trng trong s nghip phát trin giáo dc và đào to.

Nhân ngày Nhà giáo Vit Nam 20-11, Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng kính chúc toàn th ging viên, cán b qun lý và nhân viên đang công tác ti Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng nói riêng và ngành Giáo dc nói chung li chúc sc khe, hnh phúc. Chúc Quý thy cô s mãi là người đưa đò đáng kính chèo lái các thế h hc trò qua sông.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202211/Images/316172737-506773158154324-5011631239444474886-n-min-20221122020036-e.jpg

 

 

Tin tức liên quan