Ngày 13/12/2021

I. CHỨC NĂNG

   1. Chức năng quản lý khoa học

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển công tác hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao nănglực nghiên cứu khoa học tất cả viên chức, sinh viên để nâng cao chất lượngđào tạo cho nhà trường;

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên;

- Khai thác đề tài, tổ chức thực hiện và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

    2. Chức năng hợp tác quốc tế

- Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu;

- Làm công tác lễ tân cho các đoàn khách nước ngoài;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

 

II. NHIỆM VỤ

    1. Nhiệm vụ quản lý khoa học

- Công tác chiến lược và kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nhà trường

- Công tác phát triển và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

- Công tác báo cáo hoạt động và quản lý khoa học trong nhà trường

- Công tác tổ chức hội nghị khoa học

- Công tác tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học

- Công tác phong trào của nghiên cứu khoa học

- Công tác quản lý và phát triển Tạp chí khoa học - công nghệ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

- Công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Công tác quản lý và phát triển viết giáo trình trong nhà trường

- Công tác tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động thi giỏi nghề hàng năm trong sinh viên của các khoa công nghệ.

- Công tác kiểm định chất lượng trong nghiên cứu khoa học của trường.

- Công tác hỗ trợ khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tham gia trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường;

- Tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư và phó giáo sư cơ sở.

    2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hằng năm và dài hạn của nhà trường.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của trường cho Ban Giám hiệu

- Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành

- Tham gia vào các dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo

- Quản lý hoạt động các văn phòng đại diện cùng nhân sự của các đối tác nước ngoài tại trường

- Xác nhận tài liệu dịch.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

TS. Võ Thành Trung

Trưởng phòng

0905603184

2

ThS. Nguyễn Trần Lan Chi

Phó Trưởng phòng

0917960666

3

CN. Nguyễn Dạ Mỹ Linh

Chuyên viên

0779421880

4

CN. Dương Thị Cẩm Thạch

Chuyên viên

0833435345

5

CN. Phan Thị Phương

Chuyên viên

0704729919

 

 

 

Tin tức liên quan