Ngày 08/11/2021

 

  1. Nguyễn Phương Ngọc (2019), Đề xuất mô hình tính toán quá trình phân tán chất ô nhiễm trên không gian đô thị đường phố, Tạp chí môi trường.
  2. Nguyễn Thị Liệu (2019), Hiện tượng chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa đủ điều kiện - thực trạng và hướng hoàn thiện, Pháp luật & Phát triển.
  3. Nguyễn Văn Đăng (2019), Xây dựng mô hình phát sinh chuyến đi cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng mô hình hồi quy tuyến tính, Tạp chí Cầu đường Việt Nam.
  4. Trịnh Tuấn Anh (2019), Hiện tượng chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa đủ điều kiện, thực trạng và hướng hoàn thiện, Pháp luật & Phát triển.
  5. Trịnh Tuấn Anh (2019), Quyền an tử theo pháp luật một số quốc gia và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí dân chủ và Pháp luật điện tử.
  6. Trịnh Tuấn Anh (2019), Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam thực trạng và hướng hoàn thiện, Pháp luật và Phát triển.
  7. Mai Thị Thảo Chi (2019), Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: bối cảnh Việt Nam, Kinh tế và Quản lý, Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  8. Trần Thị Yến Vinh, Trần Thảo An (2019), An Empirical Analysis of the Factors Influencing the Switching Intention from Cash Payment to Mobile Payment in VietnamHội thảo Khoa học quốc tế EDESUS.
  9. Trần Thị Yến Vinh, Trần Thảo An (2019), An Empirical Analysis of The Factor Affecting Consumers Adoption of Online Food Delivery in VietnamConference proceedings CIEMB2019.

Tin tức liên quan

Năm 2022

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2022

Năm 2021

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2021

Năm 2020

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2020