Ngày 08/11/2021

 

  1. Lê Công Toàn, Ngô Đức Chiến (2020), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ sử dụng dịch vụ ngân hàng số: Kết quả thực nghiệm tại các ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học quốc gia DCFB 2020 (Đại học Kinh tế Đà Nẵng).
  2. Nguyễn Thị Liệu (2020), Quyền tự do giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua Toà án, Pháp luật và Phát triển.
  3. Trịnh Tuấn Anh (2020), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu các hiệp định thương mại tự do, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối".
  4. Trịnh Tuấn Anh (2020), Pháp luật về quản lý tiền ảo của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tòa án nhân dân.
  5. Trịnh Tuấn Anh (2020), 
  6. Đảm bảo trách nhiệm giải trình của Viện Kiểm sát nhân dân trong bối cảnh cải cách tư pháp, Pháp luật và Phát triển.
  7. Trịnh Tuấn Anh (2020), Quyền tự do giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua Toà án, Pháp luật và Phát triển.
  8. Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hữu Linh, Võ Hữu Hiếu (2020), Bệnh viện di động cho bệnh nhân điều trị Covid 19 (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam)Tạp chí Kiến trúc.

Tin tức liên quan

Năm 2022

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2022

Năm 2021

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2021

Năm 2019

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2019