ĐẢNG BỘ

GIỚI THIỆU

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

 *****

          BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Media/1_TH1057/FolderFunc/202209/Images/screenshot-1663729337-20220921100244-e.png

 

                            PHẦN I.

                  GIỚI THIỆU CHUNG

 

I. Sự ra đời và phát triển của Đảng bộ

      Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngay từ khi triển khai hoạt động, Ban lãnh đạo nhà trường đã tập hợp các Đảng viên về tham gia công tác tại trường và lập tờ trình gởi Quận ủy Hải Châu xin phép thành lập chi bộ Đảng của trường.

Ngày 28/5/2007, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 677-QĐ/QU thành lập Chi bộ Đảng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với số lượng Đảng viên là 09 đồng chí. KTS. Phạm Sỹ Chức - Chủ tịch Hội đồng quản trị được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời.

Ngày 22/6/2008 Chi bộ với 36 đảng viên, tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, bầu Chi ủy gồm 05 đồng chí. Đến tháng 6/2011, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định 756-QĐ/QU nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ với 3 chi bộ trực thuộc và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) gồm 07 đồng chí. Tháng 12/2012, Đảng bộ có 04 Chi bộ trực thuộc với 64 Đảng viên và Đảng ủy được bổ sung 2 đồng chí nâng số Đảng ủy viên lên 09 đồng chí. Đảng ủy đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Thành uỷ Đà Nẵng và Quận uỷ Hải Châu, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 24 và 25/4/2015, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu BCH Đảng bộ gồm 9 đ/c, Đảng ủy khóa II, phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 22 và 23/5/2020, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu BCH Đảng bộ gồm 9 đ/c, Đảng ủy khóa III, phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ:

      Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoạt động theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; theo Luật Giáo dục đại học văn bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH, ngày 10/12/2018 và theo Quy định số 163- QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập.

1.Chức năng của đảng bộ

Đảng bộ trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2.Nhiệm vụ của đảng bộ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, lệ phí,  tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ, v.v..

b) Tham gia với Hội đồng trường (HĐT), Ban Giám hiệu (BGH) trong việc xây dựng chiến lược mục tiêu, định hướng phát triển trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

c) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường và địa phương nơi trường đóng trụ sở.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

quần chúng trong trường nắm vững chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước. a) Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước; làm cho đảng viên,

b) Tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường  xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, người cán bộ làm công tác quản lý giáo dục.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

a) Chủ động phối hợp với HĐT, BGH, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

b) Đảng ủy chủ động tham gia ý kiến với HĐT, BGH trong việc kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí cán bộ trong trường.

c) Đề xuất kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

a) Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị- xã hội trong trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

b) Lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với HĐT, BGH giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong trường.

5. Xây dựng tổ chức đảng

a) Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

b) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

c) Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong trường.

d) Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng là Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

e) Xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTV) có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

PHẦN II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2020-2025

 

          1.Ban chấp hành Đảng bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

ThS. Cao Xuân Tịnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

4

ThS. Ngô Tuấn Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ

7

CN Huỳnh Văn Sỹ

Ủy viên BCH Đảng bộ

8

CN Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên BCH Đảng bộ

9

ThS. Hồ Công Tiến

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

     2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

CN. Trần Thị Lề Trinh

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

CN. Hoàng Việt Hằng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

     3. Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

ThS. Lể Thị Cẩm Giang

Chuyên viên Văn phòng

 

     4. Các Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2020-2022, từ tháng 01/2020)

 

TT

Tên Chi bộ

       Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

 CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

 Th.S. Nguyễn Thanh Hoàng

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

 ThS. Hồ Công Tiến

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

 ThS Nguyễn Thị Thân Quí

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế-Du lịch

 ThS. Nguyễn Thị Đà

Bí thư

 

 

6

Chi bộ các bộ môn trực thuộc

 Ths. Lê Xuân Hòa

Bí thư

7

Chi bộ khoa Công nghệ- Ngoại ngữ

 TS. Lê Tấn Duy

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

 CN Phạm Ngọc Đông

 

Bí thư

 

 

   5. Các Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2022-2025, từ tháng 7/2022)

 

TT

Tên Chi bộ

       Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

 CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

Th.S. Nguyễn Thanh Hoàng

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

 ThS. Hồ Công Tiến

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

ThS Nguyễn Thị Thân Quí

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế-Du lịch

 ThS. Huỳnh Thị Trang

Bí thư

 

 

6

Chi bộ các bộ môn trực thuộc

 Ths. Phan Trọng Toàn

Bí thư

7

Chi bộ khoa Công nghệ- Ngoại ngữ

 TS. Lê Tấn Duy

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

 CN Phạm Ngọc Đông

 

Bí thư

 

 

 

 PHẦN III

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

I. Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020-2025

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI.

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Mục tiêu

đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (CB-GV-NV-SV) thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, và triết lý giáo dục của trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030 như sau: Đảng bộ tập trung lãnh đạo 

*Sứ mệnh: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

*Tầm nhìn đến 2030: Phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số.

*Mục tiêu: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng.

*Triết lý giáo dục: Với phương châm người học phải phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập và nền kinh tế số gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng. Do đó, triết lý giáo dục của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là:

   “HỘI NHẬP- SÁNG TẠO- ĐẠO ĐỨC- PHÁT TRIỂN- TRÁCH NHIỆM”

-Hội nhập: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, người học tốt nghiệp có khả năng làm việc và học tập để thích nghi với sự biến đổi trong nước và xu thế quốc tế, được đánh giá theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

- Sáng tạo: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các nghiên cứu vào thực tế đời sống. Sinh viên có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ- là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức; là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất.

- Đạo đức: Đạo đức là những chuẩn mực tốt đẹp trong tính cách của con người, mang đậm giá trị truyền thông tốt đẹp của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới tạo ra những con người mang đậm giá trị văn hóa của dân tộc, có thái độ ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, hiện đại, hội nhập.

-Phát triển: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới mục tiêu sinh viên có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu dạy và học, phục vụ hội nhập khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

-Trách nhiệm: Trách nhiệm là lý trí quan trọng để mỗi cá nhân trở nên có ích cho xã hội. Vì vậy, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới làm cho người học phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với đất nước…

Để hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu chiến lược trên, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Cập nhật, phát triển chương trình đào tạo; (ii) Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2; (iii) Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo; (iv) Thúc đẩy Khoa học – Công nghệ và (v) Số hóa các hoạt động của nhà trường.

Các chỉ tiêu quan trọng: Phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 80% Chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; giới thiệu khoản 60 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; kết nạp khoản 40 đảng viên mới; Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

 a) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 Đảng ủy phối hợp với HĐT và BGH để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Công tác tuyển sinh: (i) Đảng ủy phối hợp với HĐT và BGH thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT; (ii) Lãnh đạo toàn thể đảng viên trong đảng bộ nêu gương, đi tiên phong trong công tác tuyển sinh; (iii) Từng chi bộ phân công Đảng viên trẽ tham gia trực tiếp vào công tác tuyển sinh của trường.

- Hoạt động đào tạo: (i) Số hóa các hoạt động đào tạo của Nhà trường; (ii) Đến năm 2022, 50 % chương trình đào tạo tiếp cận CN 4.0; đến 2025, 100% chương trình đào tạo tiếp cận CN 4.0.; (iii) Chuyển các học phần lý thuyết sang giảng dạy online, thi và chấm thi trên máy tính.

- Hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ theo hướng tiếp cận CN 4.0.

 - Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của BCT “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hính mới”; Tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt phong trào hai không trong sinh viên “không vi phạm pháp luật, không để mất tài sản”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng trường học an toàn.

- Công tác sinh viên (SV): Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho SV; Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với SV; Vận động 100% SV tham gia BHYT, phấn đấu trên 97 % sinh viên có kết qủa điểm rèn luyện từ khá trở lên, trên 95 % sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm tốt nghiệp.

- Công tác đảm bảo chất lượng: Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2; Tự đánh giá các chương trình đào tạo và Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học.

- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

b) Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học, đầu khóa học.

c) Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

Phối hợp với HĐT và BGH trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ đảm bảo theo Luật Giáo dục đại học; Thực hiện tốt “Quy chế làm việc và mội quan hệ của Đảng ủy với HĐT, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng”; Các chi bộ phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổ chức thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên và trợ giảng của BGH.

d) Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Tập trung xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vận động CB-GV-NV-SV thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tham gia Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” gắn với chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”; Tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa công tác phát triển Đảng; tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giúp cho CB-GV-NV-SV; hình thành nếp sống văn hóa, gương mẫu trong giao tiếp và thái độ làm việc, học tập đúng đắn, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Công đoàn: phối hợp với BGH thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại Trường; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Thỏa ước lao động tập thể.

- Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên: tổ chức tốt 03 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành cùng Sinh viên. Phải “Nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với khói thuốc lá”; Tiếp tục phát huy sắc thái riêng có của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong các hoạt động: Tình nguyện vì cộng đồng, Hiến máu nhân đạo và Văn nghệ - Thể thao để luôn là địa chỉ đáng tin cậy của xã hội.

- Về công tác dân vận: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong hình hình mới”; Tiếp tục triển khai công tác dân vận đến toàn thể CB-GV-NV-SV của trường; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

e) Xây dựng tổ chức Đảng

- Tiếp tục thực hiện NQTW 4 khóa XII; Quy định số 101-QĐi/TW của TW quy định trách nhiệm nêu gương.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban chấp hành, sinh hoạt chi bộ định kỳ; Thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chỉ thị 07-CT/TU của Thành ủy về đánh giá chi bộ.

- Phấn đấu 80 % chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vứng mạnh; 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

II. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1. Mục đích, yêu cầu

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của Nhà trường, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đồng thời với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 43-NQ/TW của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Mục tiêu

Đảng bộ tập trung lãnh đạo đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (CB-GV-NV-SV) thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, và triết lý giáo dục của trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030 như sau:

*Sứ mệnh: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

*Tầm nhìn đến 2030: Phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số.

*Mục tiêu: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng.

*Triết lý giáo dục: Với phương châm người học phải phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập và nền kinh tế số gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng. Do đó, triết lý giáo dục của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là:

   “HỘI NHẬP- SÁNG TẠO- ĐẠO ĐỨC- PHÁT TRIỂN- TRÁCH NHIỆM”

-Hội nhập: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, người học tốt nghiệp có khả năng làm việc và học tập để thích nghi với sự biến đổi trong nước và xu thế quốc tế, được đánh giá theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

- Sáng tạo: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các nghiên cứu vào thực tế đời sống. Sinh viên có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ- là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức; là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất.

- Đạo đức: Đạo đức là những chuẩn mực tốt đẹp trong tính cách của con người, mang đậm giá trị truyền thông tốt đẹp của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới tạo ra những con người mang đậm giá trị văn hóa của dân tộc, có thái độ ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, hiện đại, hội nhập.

-Phát triển: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới mục tiêu sinh viên có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu dạy và học, phục vụ hội nhập khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

-Trách nhiệm: Trách nhiệm là lý trí quan trọng để mỗi cá nhân trở nên có ích cho xã hội. Vì vậy, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới làm cho người học phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với đất nước…

Để hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu chiến lược trên, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Cập nhật, phát triển chương trình đào tạo; (ii) Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2; (iii) Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo; (iv) Thúc đẩy Khoa học – Công nghệ và (v) Số hóa các hoạt động của nhà trường.

Các chỉ tiêu quan trọng: Phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 80% Chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; giới thiệu khoản 60 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; kết nạp khoản 40 đảng viên mới; Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

3.Nhiệm vụ, giải pháp

3.1.Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

a) Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết, chủ trương của cấp trên; ban hành văn bản lãnh đạo của cấp ủy; hội nghị sơ, tổng kết công tác xây dựng Đảng.

 Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII. Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương; Tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19; Tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ cho CB-GV-NV và Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐi/TW của Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương. Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ định kỳ; Thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chỉ thị 07-CT/TU của Thành ủy về đánh giá chi bộ; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng đảng theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ.

b) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận.

Đẩy mạnh học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025; Đoàn Thanh niên tổ chức học tập 4 bài Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị. Thông qua tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên internet, mạng xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

c) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Phối hợp với HĐT và Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ đảm bảo theo Luật Giáo dục đại học; Thực hiện tốt Quy chế làm việc và mối quan hệ của Đảng ủy với HĐT, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường; Các chi bộ phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổ chức thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của giảng viên và trợ giảng của Hiệu trưởng.

- Phấn đấu 80 % chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); kết nạp khoản 40 đảng viên mới. Xây dựng Đảng bộ trường trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường và các tổ chức đoàn thể chính trị,  xã hội vững mạnh; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

d) Công tác kiểm tra, giám sát:

. thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên, theo chuyên đề và kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30 của Điều lệ ĐảngUBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy, BTV Đảng ủy triển khai Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động của Đảng bộ;

e) Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Công tác dân vận: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong hình hình mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện chương trình “Mỗi cơ quan đơn vị gắn với 01 điạ chỉ nhân đạo”; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “3 hơn” của Quận ủy.

- Thực hiện Qui chế đân chủ cơ sở: Tiếp tục quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước; đồng thời, phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến CB-GV-NV-SV những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ; thể hiện tốt trong quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của trường theo quy chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về toàn bộ hoạt động của trường đối với CB-GV-NV-SV thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

g) Công tác cải cách hành chính trong Đảng:

 Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo; công tác thu, chi đảng phí...; Tiếp tục thực hiện Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng tại Đảng bộ quận và Đề án Cải cách hành chính tại Đảng bộ trường. Thực hiện số hóa trong công tác hành chính.

3.2. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Vận động CB-GV-NV-SV thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tham gia Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” gắn với chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, Cuộc vận động “3 hơn”; Tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa công tác phát triển Đảng để tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giúp cho CB-GV-NV-SV hình thành nếp sống văn hóa, gương mẫu trong giao tiếp và thái độ làm việc, học tập đúng đắn, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

Công đoàn: Thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Thỏa ước lao động tập thể. -

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên: tổ chức tốt 03 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành cùng Sinh viên. Phải “Nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với khói thuốc lá”; Tiếp tục phát huy sắc thái riêng có của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong các hoạt động: Tình nguyện vì cộng đồng, Hiến máu nhân đạo và Văn nghệ - Thể thao để luôn là địa chỉ đáng tin cậy của xã hội. -

3.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật cùng với việc thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu chiến lược của Nhà trường: (i) Cập nhật, phát triển chương trình đào tạo; (ii) Tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo và chất lượng cơ sở giáo dục; (iii) Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo; (iv) Đẩy mạnh Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế (v) Số hóa các hoạt động của nhà trường. Cụ thể:

Công tác tuyển sinh: (i) Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo định hướng của Hội đồng trường; (ii) Lãnh đạo toàn thể đảng viên trong đảng bộ nêu gương, đi tiên phong trong công tác tuyển sinh; (iii) Chi bộ phân công Đảng viên trẽ tham gia trực tiếp vào công tác tuyển sinh của trường.-

- Hoạt động đào tạo: (i) Số hóa các hoạt động đào tạo; (ii) Đến năm 2022, 50 % chương trình đào tạo (CTĐT) tiếp cận CN 4.0; đến 2025, 100% CTĐT tiếp cận CN 4.0.; (iii) Chủ động chuyển sang giảng dạy trực tuyến (online), thi và chấm thi trên máy tính.

Hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ theo hướng tiếp cận CN 4.0.-

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đảm bảo mục tiêu trường học an toàn, lớp học thân thiện. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của BCT “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hính mới”; Tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW của BBT; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 20-CT/TU ngày 26/4/2012 của BTV Thành ủy; Chỉ thị 18-CTT/W ngày 04/9/2012 của BBT về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khăc phục ùn tắc giao thông”; Nghị định: 100/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về-

Công tác sinh viên: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với SV. Vận động 100% SV tham gia BHYT, phấn đấu trên 97 % sinh viên có kết qủa điểm rèn luyện từ khá trở lên, trên 95 % sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm tốt nghiệp. -

- Công tác đảm bảo chất lượng: Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2; Tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo. Phấn đấu đên năm 2030 đánh giá ngoài chất lượng toàn bộ các CTĐT hiện hành.

- Tài chính và đầu tư: đảm bảo cơ sở vật chất, thư viện phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

- Y tế trường học: Đảm bảo 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm ý tế; chủ động sơ cấp cứu tại chỗ; chủ động ứng phó với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

III. Kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, sâu sát, gắn kết chặt chẽ mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ theo Chương trình hành động ngày 23/5/2022 của Đảng uỷ Trường “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025” và Kế hoạch số 68-KH/QU, ngày 04/7/2022 của Quận uỷ “Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025)”, Ban Thường vụ Đảng ủy trường ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Lãnh đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, tạo sự đồng bộ, nhất quán, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.

bổ sung nhiệm vụ, giải pháp và triển khai kế hoạch phải bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận uỷ.- Việc

- Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện phải kết hợp với đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Kịp thời khuyến khích, động viên, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong Đảng bộ và toàn trường.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

2.1. Về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

a) Tập trung lãnh đạo Kế hoạch số 16-KH/ĐU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW theo yêu cầu của Ban Thường vụ Quận ủy.

b) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 06/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Học tập và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/21021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy  thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", các chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Bộ phận Thường trực của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

c)Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị theo Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về “Triển khai thực hiện sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022”  với chủ đề “tự soi, tự sửa” sâu rộng trong toàn Đảng bộ trường.

d) Tăng cường công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Tham dự Tọa đàm “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển và quản lý đảng viên tại Đảng bộ quận”; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Quán triệt, triển khai nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm gắn với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/02/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ trường nhiệm kỳ 2022-2025.

e) Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ trường trên cơ sở bám sát Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.

2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Phối hợp với Hội đồng trường (HĐT) và BGH để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030: “Phát triển thành đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số, góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại làm động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế kỹ thuật số và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”. 

b) Phối hợp với HĐT và BGH triển khai thực hiện Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT, ngày 16/8/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025” trong giai đoạn 2021 – 2025.

c) Phấn đấu cơ bản hoàn thành nền tảng hạ tầng CNTT, cơ sở vật chất nhằm thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Trường theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 17/6/2021 của Thành ủy Đà Nẵng.

d) Ban hành chương trình đào tạo theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Thực hiện Tự đánh giá và Đánh giá ngoài CTĐT chu kỳ 2017-2021; Tự đánh giá và Đánh giá ngoài cơ sở giao dục chu kỳ 2018-2022.

2.3. Về công tác dân vận

Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 2806-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

2.4. Về đảm bảo quốc phòng - an ninh

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị bề công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới theo Kết luận số 15-KL/TW ngày 20/9/2021 của Ban Bí thư; Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc, An ninh trường học; trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

Tin tức liên quan

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

chi tiết

BAN GIÁM HIỆU

Bao gồm: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng / TS. Lê Công Toàn - Hiệu phó / KS. Nguyễn Thị Oanh - Hiệu phó / KTS. Nishizaki Natsuya - Hiệu phó.

chi tiết