DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

STT Họ và tên Giới Chức vụ Cơ quan công tác Chức vụ nơi
tính trong HĐT cơ quan công tác
1 Phạm Sỹ  Chức Nam Chủ tịch HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Nhà đầu tư;
Chủ tịch HĐT
2 Phạm Anh Tuấn Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị  Oanh Nữ Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Nhà đầu tư;
Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Tấn Quý Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Nhà đầu tư;
Nguyên Hiệu trưởng
5 Châu Ngọc Điền Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Nhà đầu tư
6 Trương  Tùng Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Nhà đầu tư
7 Lê Công  Toàn Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Bí thư Đảng ủy;
 Phó Hiệu trưởng
8 Cao Xuân  Tịnh Nam  Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Chủ tịch Công Đoàn
9 Phạm Anh Nam Thành viên HĐT Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Giảng viên
10 Nguyễn Văn  Tiến Nam Thành viên HĐT Công ty TNHH Một thành viên Giám đốc
Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Bảo Việt
11 Nguyễn Minh Đàm Nam Thành viên HĐT Công ty TNHH DN2 STUDIO Phó Giám đốc

Tin tức liên quan

ĐẢNG BỘ

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

chi tiết

BAN GIÁM HIỆU

Bao gồm: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng / TS. Lê Công Toàn - Hiệu phó / KS. Nguyễn Thị Oanh - Hiệu phó / KTS. Nishizaki Natsuya - Hiệu phó.

chi tiết