BA CÔNG KHAI

I. Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020)

Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

Thông báo công khai thông tin cở sở vật chất năm học 2019 - 2020 (ngày 19/6/2020)

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2019 - 2020. (ngày 24/4/2020)

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 (ngày 24/4/2020)

Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 15/09/2019)

II. Thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 (ngày 15/09/2019)

Thông báo công khai tài chính (20/06/2019)

Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019 (ngày 20/06/2019)

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020 (ngày 20/06/2019)

Thông báo công khai đội ngũ GVCH năm học 2018 - 2019 (ngày 20/06/2019)

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh 2019-2020 (ngày 10/04/2019)

Thông báo công khai cam kết thông tin chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019 (ngày 10/04/2019)

III. Thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018:

Thông báo công khai đội ngũ GVCH năm học (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018 (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học (ngày 26/09/2018)

Tin tức liên quan

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

THÀNH TÍCH

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

chi tiết

Chứng nhận

1. Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 2. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

chi tiết