Chứng nhận

1. CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
Media/1_TH1057/Images/202012/gcn-dh-kien-truc-da-nang-vn-1-001-20201225103144-e.jpg
2. CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
Media/1_TH1057/Images/202012/giay-chung-nhan-iso-page-001-20201226094531-e.jpg
 
 
 

 

Tin tức liên quan

BA CÔNG KHAI

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020) - Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

chi tiết

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

THÀNH TÍCH

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

chi tiết