Ngày 06/01/2022

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN CẤP ĐẠI HỌC KHÁC 

1. Hoàn thiện quy chế pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm trong pháp luật Việt Nam và các kinh nghiệm pháp luật quốc tế

Người tham gia – Vai trò: Trịnh Tuấn Anh – Thành viên

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Đại học Quốc gia

Thời gian thực hiện đề tài: 2020 -2022

Mã số đề tài: C2020-34-04

 

2. Áp dụng Bộ luật dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng

Người tham gia – Vai trò: Trịnh Tuấn Anh – Thành viên

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Đại học Huế

Thời gian thực hiện đề tài: 2020 -2021

Mã số đề tài: DHH2020-12-28

 

3. Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã

Người tham gia – Vai trò: Trịnh Tuấn Anh – Thành viên

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Đại học Huế

Thời gian thực hiện đề tài: 2020 -2021

Mã số đề tài: DHH2021-12-55

 

4. Sử dụng CGA để trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động con người

Người tham gia – Vai trò: Đỗ Phúc Hảo – Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Đại học Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 3 thành viên

Mã số đề tài: B2016-ĐN02-18.

Tin tức liên quan

Đề tài - dự án cấp Trường

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP TRƯỜNG

Đề tài - dự án cấp Bộ / Quốc gia

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP BỘ/QUỐC GIA - ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI