Ngày 02/11/2021

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN CẤP BỘ/QUỐC GIA

 

1. Mô hình số nghiên cứu đặc tính của bê tông xanh có chứa vụn cao su phế liệu

Người tham gia – Vai trò: Võ Thành Trung - Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Nafosted/Cấp Bộ

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 4 thành viên

Mã số đề tài: 107.01 – 2020.24

 

2. Xu hướng trang trí không gian nội thất hiện đại sử dụng chất liệu sơn mài ở Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Tạ Thị Minh Trang - Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Bộ

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 8 thành viên

Mã số đề tài: B2020-MTC-01.

 

3. Khung pháp luật theo mô hình EU: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Người tham gia – Vai trò: Trịnh Tuấn Anh – Thành viên

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Bộ

Thời gian thực hiện đề tài: 2021-2022

Mã số đề tài: Quyết định số 318/QĐ-BTP ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng và phân tích khuôn mặt sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập tương tác trong lớp học

Người tham gia – Vai trò: Đỗ Phúc Hảo – Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp Bộ

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2019

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 6 thành viên

Mã số đề tài: CNTT-10.

Tin tức liên quan

Đề tài - dự án cấp Đại học khác

Các đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP ĐẠI HỌC KHÁC TẠI VIỆT NAM

Đề tài - dự án cấp Trường

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP TRƯỜNG